امروز : 1398/11/01
2020-01-21
شناسه خبر : 11285
تاریخ انتشار : 1398/04/23 12:24
 امام هشتم حافظ اقتصاد ادیان ابراهیمی

سبک زندگی رضوی؛

امام هشتم حافظ اقتصاد ادیان ابراهیمی

معصومین علیهم السلام با شیو نامه آیات وحی، برای اجتماع بشری آرامش آفرین بوده و هستند

ستاد همکاریها / معصومین علیهم السلام با شیو نامه آیات وحی، برای اجتماع بشری آرامش آفرین بوده و هستند، به همین سبب مامون عباسی از نفوذ  حضرت امام رضا علیه السلام  استفاده کرد تا آشفتگی اوضاع کشوری  اسلامی که به دلیل قتل برادرش امین و تصاحب قدرت بعد از مرگ  هارون الرشید برای او ایجاد شده بود سامان دهد

گرچه  این آرامش بخشی و ساماندهی موقتی مانع از آن شد که وجود امام معصوم علیه السلام  را نقطه پرگار هستی بیابد، چراکه خضوع و خشوع موجودات عالم در برابر ایشان که بدستور خداوند متعال تدوین گردیده آرامش  بخشی ابدی را برای عالم هستی در بردارد،  لکن مامون عباسی با سبک زندگی غیر اسلامی و انسانی اقدام به  تهدید امام معصوم  نمود تاحکومت خود را با حیله گری  سامان  بخشد و اگر می فهمید وجود ذی جود امام معصوم برای سامان بخشی  مجموعه جهان هستی  است، می توانست جان خودش را بهشتی  و پایدار کند. 

زیرا ائمه معصومین مانع طمع ورزی  شیطان و عذاب سخت الهی برای  بشریت شده و می شوند،  

*چند نمونه از  ممانعت امام از طمع ورزی  شیطان 

روزی امام رضا(ع)ناراحت بود و تنها قدم می زد وآهسته آه می کشید و در فکر فرو رفته بود، جمعی دوستان امام با نگرانی در کناردیوارایستاده بودند و زیرچشمی نگاهش می کردند،یکی ازآنها که جوان تر بود،گفت؛میروم وعلت را می پرسم شاید اتفاق بدی برایشان پیش آمده!جوان جلو رفت بعد ازکمی صبرپرسید؛ای پسررسول خداچه شده؟چراغمگین وناراحت هستید؟

امام برگشت وبامهربانی به اونگریست،سپس سرش راچرخاند وبه میوه ی نیم خورده ای نگاه کرد که روی زمین افتاده بود وگفت:این میوه را چه کسی خورده؟

جوان به دوستانش نگاه کرد،آنها فوری جلو آمدند و به آنها گفت؛این میوه ی نیم خورده برای چه کسی بوده؟یکی ازآنها دست به سینه خود گذاشت وگفت؛من خورده ام من...!

امام که ناراحت شده بودخطاب به اوگفت؛چرااسراف می کنی؟چرا به نعمت های خداوند بی اعتنایی؟ مگرنمی دانی خداوند اسراف کاران را به سختی عذاب می دهد؟مرد به خاطر کاربیهوده ازامام رضا(ع)عذرخواهی کرد، امام روبه آنان کرد وگفت:وقتی به چیزی احتیاج ندارید،بیهوده آن را مصرف نکنید.هیچ چیز را بی خودی تلف نکنید واگرخودتان به آن نیازندارید،آن را دراختیار نیازمندان قرار دهید.

*محبت اجتماعی و دگر دوستی

صاحبان قدرت و ثروت از نعمت محبت اجتماعی عاجز بوده و نوعا با تکبر فرعونی با مردم محاوره و مراوده دارند،  زیرا آنان  حضور در میان مردم را خارج از شأن خود دانسته و دگر دوستی را نوعی بی کلاسی  و بی خردی معرفی می کنند، خدا می داند که بابت این تفکر و منش اجتماعی چه ظلم ها بر خویشتن  و دیگران روا داشته و می دارند.

اگر دانش آموزان با منش اجتماعی اهل بیت عصمت و طهارت آشنا باشند، بسیاری از خشونت های کلامی و اجتماعی رخت بر می بندد که نمونه ایی از این دگر دوستی را در زندگی امام رضا علیه السلام می تواینم مطالعه کنیم.  

روزی امام رضا(ع)به حمام عمومی رفت،حمام شلوغ بود، خیلی ها امام رانشناختند وبعضی ازآشنایان هم سرگرم کارخودشان بودند وکسی متوجه امام رضا(ع)نشد ،امام گوشه ای ازحمام نشست، بخارزیادی مثل مه درفضای حمام رها بود،امام مشغول تمیزکردن خود شد،چیزی نگذشت که مرد کنار دستی اش روبه او گفت:ای مرد،این کیسه را بگیر!امام رضا(ع)کیسه را ازدست اوگرفت،مرد گفت:حالا لطف کن وبرکمرم کیسه بکش،خیلی خوب ومحکم،امام باخوش رویی پذیرفت،برخاست ومشغول کیسه کشیدن شد،دقایقی بعد سه مرد که کمی آن طرف تر نشسته بودند،متوجه امام شدند.آنها فوری درگوشی به هم چیزهایی گفتند.امام همچنان کیسه می کشید وآن مردهم خوشحال بود،آن سه مرد ازجا برخاستند یکی از آنها روبه بقیه گفت:پناه برخدا،آن مرد خجالت نمی کشد!

دیگری گفت؛انگارنمی داند فرزند رسول خدااست!سومی هم گفت؛چه کارزشتی!چقدرهم پرروست وهمین طورسرجایش نشسته!آنها جلو آمدند وبه امام سلام کردند ،بعدهرسه جلوی مرد رفتند وآهسته به اوگفتند:می دانی چه کسی برپشت تو کیسه می کشد؟!مرد که بی خیال بود،به خنده ای کوتاه بسنده کرد وگفت:نه!یکی ازمردها دهانش را جلوی گوش او برد وگفت،اوعلی بن موسی الرضا(ع)است ،توخجالت نمی کشی؟!رنگ از  صورت مرد پرید،فوری سربلند کرد وبه حضرت خیره شد ودستش رابه طرف او گرفت ،کافی است مولای من!مرا عفو کنید،من شما را نشناختم.کیسه را بدهید به من!امام رضا(ع)نپذیرفت ودست ازکار نکشید وهمچنان برکمر او کیسه کشید تا کاملأ تمیزشد. 

* نکته لقب رضا به امام هشتم:

در القاب معصومین علیهم السلام راز ماموریت آنان از سوی خداوند حکیم نهفته است، زیرا بشر قادر نیست لقب در شأن نماینده حق تعالی را معین و منتشر کند، به همین سبب در لقب رضا از امام جواد علیه السلام  آمده است که این لقب را خداوند حکیم به پدرم اعطا نموده است ، از فرمایش امام هفتم استنباط می گردد ،حضرت رضا علیه السلام ولیعهدی مامون عباسی  را رضایت نداشته و لکن به قضای الهی رضایت داده تا کیان دین اسلام  محفوظ بماند و سلسله زرین امامت و ولایت و مدل 12 امامی بر سینه شیعیان راستین الهام بخش مسلمانان و محبین اهل بیت علیهم السلام در عالم باشد.

*امام هشتم حافظ اقتصاد ادیان ابراهیمی

امام رضا علیه السلام در نشست بین المللی ادیان با حضور خلیفه وقت و با پاسخگویی عالمانه به سوالات آنان از منایع خودشان، حریم و حرمت پیامبران اولوالعزم را تطهیر نمود و گنج های معرفتی آنان را از دستبرد تحریف امان بخشید و به همین سبب لقب عالم آل محمد برای حضرتش زینت بخش گردید، اقتصاد  توحیدی آخرت مدار در زندگی چهارده معصوم موج می زند که نمونه آن را در زندگی امام هشتم می یابیم.

امروزه مدعیان حقوق بشر در نظام سرمایه داری خود همواره دست کار فرما را باز گذاشته و مجری فقط باید شرایط آن را بپذیرد و حتی در دست مزدها و حق الزحمه کارگران کم بضاعت هم اوضاع به همین شکل است که همیشه حق با کار فرماست،اما ببنید نمونه ای از نگاه نافذ امام مهربانی ها به حقوق کارگر و نحوه تشویق او 

*دست مزد کارگر باغچه منزل امام علیه السلام 

امام رضا(ع)گفت:امشب میهمان ما باش ،سلیمان خجالت کشید وگفت،اگر زحمت...امام تبسمی کردوگفت؛ بیا...امشب برویم به خانه ی ما سلیمان با خوشحالی راه افتاد زیرا میهمان پسررسول خدا(ص)بودن بزرگترین آرزوی سلیمان در زندگی اش بود،قند توی دلش آب شد، به درخانه امام رضا رسید،امام در را باز کرد ویا الله گفت وبه درون خانه برد ،حضرت وسط حیاط ایستاد و به خدمتکارهای خود خیره شد،سلیمان هم به آنها نگریست ،آنها درباغچه منزل مشغول کاشتن گل بودند،چشم امام به کارگری غریبه افتاد،یکی ازخدمتکارها را صدا زد ونزد امام آمد ،امام مردغریبه را نشان داد وپرسید:اوکیست؟ خدمتکار گفت:کارگری است که اورا برای کاشتن گل آورده ایم ،باغچه رابیل می زد،عرق ازسرورویش جاری بود ،امام رضا(ع)پرسید:مزدش راتعیین کرده اید؟ خدمتکارگفت نه!خدمتکارکه کمی جاخورده بود،ادامه داد:هرچه به او بدهیم راضی است وچیزی نمی گوید، صورت امام سرخ شد، ازنگاهش پیدا بود خشمگین شده است، سلیمان شانه ی اورا گرفت آقاجان! قربانت گردم،خودتان راناراحت نکنید ،چیزی که شده! امام(ع)گفت:بارها گفته ام برای کارکسی رانیاورید،مگرآنکه قبلأ مزدش راتعیین کرده باشید ،کسی که بدون قرارداد کارمی کند،اگر چندبرابر مزدش هم بگیرد،باز فکرمیکند مزدش راکم داده اند.اما اگرقرارداد داشته باشد،هرگاه به اندازه ی مزدی که تعیین شده پول بگیرد،خشنود می شود،اگرمبلغ بسیارناچیزی هم بر مزدش اضافه کنند،خیلی سپاسگزار خواهد شد... 

تهیه و تدوین؛ حجت الاسلام حسین درودی 

کلاس درس مقاومت باحضور مدیر حوزه های علمیه

برگزاری 331 جلسه شورای آموزش و پرورش با حضورائمه جمعه

کانون های پرورش فکری پرچم دار نخبه پروری باشند

شهید سلیمانی مصداق بارز بشارت دهنده ایام الله عصرما

رشد 30 درصدی فعالیت های حوزه و آموزش و پرورش در سال جاری

ارتقا اخلاقی و اعتقادی دانش آموزان با تلاش معلمان و مربیان دلسوز محقق می شود

تربیت دینی دانش آموزان مستلزم حضور روحانیت در مدرسه است

تحقق سند تحول بنیادین در گرو همکاری نهاد هایی چون حوزه علمیه است

انتظارات از آموزش و پرورش باید در حد امکانات موجود باشد

همایش تجلیل از دانش آموزان فعال در نماز جمعه

هم اندیشی مسئولین حوزه علمیه با مشاوران هدایت تحصیلی مدارس بر گزارشد

حضور روحانیون قرارگاه معراج در 700 مدرسه استان خوزستان

نشست بصیرتی دانش آموزان ارومیه با نماینده ولی فقیه

حضور مبلغان در کانون های دانش آموزی هلال احمر لرستان

پژوهش و نیروی انسانی از مهم ترین عرصه های همکاری هاست

فعالیت ۲ هزار مبلغ در بیش از ۶ هزار مدرسه طرح امین

استفاده از قابلیت های حوزه علمیه در عرصه تعلیم و تربیت یک فرصت است

۵۰۰ مدرسه آموزش و پرورش تهران تحت پوشش طرح امین است

نیازمند نظارت مستمر برمهد های کودک و محتوای آموزش آنهاهستیم

با همکاری حوزه علمیه مدارس علوم و معارف اسلامی را به پیش حوزوی تبدیل می کنیم